วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อานิสงส์ของการรักษาศีล 5ข้อที่ 1 ไม่ฆ่าสัตว์ตัวชีวิต (ไม่ทำปาณาติบาต) ย่อมได้รับอานิสงส์ถึง 23 ประการ คือ
- บริบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ คือร่างกายไม่พิกลพิการ
- มีกายสูงและสมส่วน
- สมบูรณ์ด้วยความคล่องแคล่ว
- เป็นผู้มีเท้าประดิษฐานลงด้วยดี
- เป็นผู้สดใสรุ่งเรือง
- เป็นคนสะอาด
- เป็นคนอ่อนโยน
- เป็นคนมีความสุข
- เป็นคนแกล้วกล้า
- เป็นคนมีกำลังมาก
- มีถ้อยคำสละสลวยเพราะพริ้ง
- มีบริษัทบริวารมิได้พลัดพรากจากตน
- เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัว
- ข้าศึกศัตรูทำร้ายมิได้
- ไม่ตายด้วยความเพียรของผู้อื่น
- มีบริวารหาที่สุดมิได้
- รูปสวย
- ทรวดทรงสมส่วน
- ป่วยไข้น้อย
- ไม่มีเรื่องเสียใจ
- เป็นที่รักของชาวโลก
- มิได้พลัดพรากจากผู้หรือสิ่งที่รักและชอบใจ
- มีอายุยืน

ข้อที่ 2 คือข้อไม่ลักทรัพย์ (อทินนาทาน) ผู้รักษาย่อมได้รับอานิสงส์ถึง 11 ประการ ดังนี้
- มีทรัพย์มาก
- มีข้าวของและอาหารเพียงพอ
- ได้โภคทรัพย์ไม่สิ้นสุด
- โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็ย่อมได้
- โภคทรัพย์ที่ได้ไว้แล้วก็ยั่งยืน
- หาสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างรวดเร็ว
- สมบัติไม่กระจัดกระจายด้วย ราชภัย โจรภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือญาติฉ้อโกง
- หาทรัพย์ได้โดยไม่ถูกแบ่ง
- ได้โลกุตตรทรัพย์
- ไม่เคยรู้ ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มี
- อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข

ข้อที่ 3 คือ เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร ได้แก่ เว้นจากการประพฤติผิดในการ (ไม่ทำชู้กับคู่ครองของผู้อื่น) ได้รับอานิสงส์ผลถึง 20 ประการ (ปรมตฺถโชติกา) ดังนี้
- ไม่มีข้าศึกศัตรู
- เป็นที่รักแห่งชนทั่วไป
- หาข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่ อาศัยได้ง่าย
- หลับก็เป็นสุข
- ตื่นก็เป็นสุข
- พ้นภัยในอบาย
- ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นกะเทยอีก
- ไม่โกรธง่าย
- ทำอะไรก็ทำได้ โดยเรียบร้อย
- ทำอะไรก็ทำโดยเปิดเผย
- คอไม่ตก (คือมี สง่า)
- หน้าไม่ก้ม (คือมีอำนาจ)
- มีแต่เพื่อนรัก
- มีอินทรีย์ 5 บริบูรณ์
- มีลักษณะบริบูรณ์
- ไม่มีใครรังเกียจ
- ขวนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย หากินง่าย
- อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข
- ไม่ต้องกลัวภัยจากใครๆ
- ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก

ข้อที่ 4 คือเว้นจาการพูดปด พูดหลอกลวงปลิ้นปล้อน ย่อมได้รับอานิสงส์ 14 ประการ (ปรมตฺถโชติกา) ดังนี้
- มีอินทรีย์ 5 ผ่องใส
- มีวาจาไพเราะสละสลวย
- มีไรฟันอันเสมอชิตบริสุทธิ์
- ไม่อ้วนเกินไป
- ไม่ผอมเกินไป
- ไม่ต่ำเกินไป
- ไม่สูงเกินไป
- ได้แต่สัมผัสอันเป็นสุข
- ปากหอมเหมือนดอกบัว
- มีบริวารล้วนแต่ขยันขันแข็ง
- มีถ้อยคำที่บุคคลเชื่อได้
- ลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบัว
- ใจไม่ฟุ้งซ่าน
- ไม่เป็นอ่าง ไม่เป็นใบ้

ข้อที่ 5 คือเว้นจากการเสพสุราเมรัย สารเสพย์ติดทุกชนิด ย่อมได้รับอานิสงส์ 35 ประการ (ปรมตฺถโชติการ) ดังนี้
- รู้กิจการอดีต อนาคต ปัจจุบันได้รวดเร็ว
- มีสติตั้งมั่งทุกเมื่อ
- ไม่เป็นบ้า
- มีความรู้มาก
- ไม่หวั่นไหว (ผู้ใดชวนในทางผิดไม่ร่วมมือด้วย)
- ไม่งุนงง ไม่เซอะ
- ไม่ใบ้
- ไม่มัวเมา
- ไม่ประมาท
- ไม่หลงใหล
- ไม่หวาดสะดุ้งกลัว
- ไม่มีความรำคาญ
- ไม่มีใครริษยา
- มีความขวนขวายน้อย
- มีแต่ความสุข
- มีแต่คนนับถือยำเกรง
- พูดแต่คำสัตย์
- ไม่ส่อเสียดใคร ไม่มีใครส่อเสียด
- ไม่พูดหยาบกับใคร ไม่มีใครพูดหยาบด้วย
- ไม่พูดเล่นโปรยประโยชน์
- ไม่เกียจคร้านทุกคืนวัน
- มีความกตัญญู
- มีกตเวที
- ไม่ตระหนี่
- รู้เฉลี่ยเจือจาน
- มีศีลบริสุทธิ์
- ซื่อตรง
- ไม่โกรธใคร
- มีใจละอายแก่บาป
- รู้จักกลัวบาป
- มีความเห็นถูกทาง
- มีปัญญามาก
- มีธัมโมชปัญญา (มีปัญญารสอันเกิดแต่ธรรม)
- เป็นปราชญ์ มีญาณคติ (เป็นคลังแห่งปัญญา)
- ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และรู้ในสิ่งอันเป็นโทษ

1 ความคิดเห็น: